Some hai em xinh

Hai urmi HDhai urmi
Tduky-hai-1 HDtduky-hai-1
L-hai-tt-1 HDl-hai-tt-1
L-hai-tt-2 HDl-hai-tt-2
Hai người HDHai người